Children Green World Vision - Youth with love for farming, nature  and healthy nutrition
Landbruks eiendommen slik den er nå
La ferme avant le debut de la production
The farm before the start of cultivation
 
 
BÆREKRAFTIG LANDBRUKS-UNDERVISNING I AFRIKA
Children Green World Vision.
Organisasjonsnr.: 996 092 151.   Bankkontonr.:  2135.302.6566  Webside:  childrengreenwv.vpweb.no  Tlf: 61340283 / 97642453
Foreningen arbeider for å forhindre flukt fra landsbygda ved å  fremme en bærekraftig og variert jordbruksproduksjon.  Spesielt ønsker vi å rette oss mot barn og ungdom som vi ønsker skal få kjærlighet til jord og kompetanse til å drive den  på en interessant og fruktbar måte.  Vi er en kristen organisasjon som tror på en sunn og bærekraftig forvaltning av skaperverket som menneskets gave og oppgave.
 
 
Flukten fra landsbygda er et verdensomspennende problem.  Byene vokser mange steder på en dårlig planlagt måte.  De som kommer til må ofte bo i slumområder,  og tilbudet av arbeid er ikke i samsvar med folkemengden.  Samtidig går vi med full fart inn i en stadig tiltagende matvarekrise der også store arealer er utsatt for avskoging,  uttørking,  jorderosjon og redusert biologisk mangfold.  Både Afrika, Øst Europa og India er mulige arbeidsfelt,  og foreningen er i etableringsfasen i Mali i Vest Afrika.  Der har foreningen blitt offentlig registrert i oktober 2011 og vi har lokal leder / representant og lokalt nettverk i engagement pr. Dato.  Vår representant, pastor Tiowa Diarra som også leder Tentmakers International i Afrika, arbeider med prosjektene og prosjektledelse i samarbeid med ledelsen i Norge.
 
 
Et mål  var å etablere en skole i utkanten av byen Segou i den sydlige delen av Mali der også landets landbruksfakultet skal etableres.  Der skal vi undervise i praktisk landbruk og tilhørende produksjon, vesentlig for aldersgruppen 16 – 25 år. Vi  arbeider i dag i  landsbyer i området  rundt landsbyen Dafara utenfor Bamako for å kunne formidle bedre dyrkingsmetoder,  bedret ernæring og kosthold.  Også økning av tilgang på fornybar energi og bedre ovner er aktuelt.   Vi underviser i vel fungerende helhetlige dyrkings metoder som vil kunne øke matproduksjonen vesentlig,  og  åpner opp for  personlig interesse og gir nytt håp. Sentralt er("Conservational Farming" i en kristen kontekst under betegnelsen "farming Gods way" eller foundations for farming". ) En tar også sikte på stort biologisk mangfold der også agroforestry med treplanting og samplanting av ulike vekster i flere etasjer vil bli anvendt.  Det er viktig å stimulere til stegvis produksjonsøkning og kapitalinvestering  (ladder approach – jfr Drylands Coordination Group, the Drylands group, Nordagric UMB). Også enkel lokal produksjon av landbruks redskaper og annet som er nyttig i livet på landsbygda kan på sikt være aktuelt å sette i gang og å gi undervisning i. 
Kunnskapen finnes,  men vår viktigste oppgave er å gjøre den tilgjengelig i praktisk liv og øke produksjonen til å dekke grunnleggende behov og gi bærekraftig livsgrunnlag på bygdene.
 
 
Vi vil være til stede med et åpent kristent liv og bekjennelse der dialog med og innspill fra lokalbefolkningen er en naturlig del.   Vi gjennomførte en spørreundersøkelse som ble satt i verk i landsbyene i nærheten av vår jordbrukseiendom  i løpet av desember 2011. Undersøkelsen berørte spørsmål om jordbruk,  ernæring, arbeidsliv, jobbmuligheter, energikilder og behov. Dette for bedre å kunne dekke behovene på best mulig måte. Vi henvendte oss samtidig til kirkesamfunnene i området for å se på muligheter til samarbeid.  En pastor fra Segou, Daniel Fané, har sammen med vår leder pastor Tiowa Diarra gjennomført et kurs i farming Gods Way for jordbrukere som deltar i lokale kirker i Segou.  Kurset ble holdt i April 2012 og vakte glede og begeistring blant deltagerne som ser nye muligheter i et Mali truet av tørke og matmangel. Se bilder fra kurset ved å klikke på linkene nederst på "home"  og den franske websiden.  Også i mars 2013  holdt vi  kurs i Segou og i Dafara utenfor Bamako. Dyrkere som anvendte metodene har blitt fulgt opp gjennom sesongen.   Vi er  i ferd med å utvide vårt nettverk av arbeidere som kan hjelpe oss lokalt. Det gjør vi ved å undervise grunderne som har tatt i bruk metodene våre.  Disse dyrket et demonstrasjon felt i 2014 der alt veies og måles og dokumenteres.  Slik kan de også skape interesse og gi kunnskap videre i sine landsbyer.   Rapport på engelsk her fra 2013.  Vi fortsatte med denne gruppen videre i 2015 og 2016.  De ser reelle forbedringer av jorda og utvider i 2017 dyrkingsområdet.  Vi følger også opp med kurs i slutten av mars og følger dyrkerne gjennom sesongen.  Avlinger og dyrkingsdata registreres og analyseres.  I 2017 tester vi ulike såtider i forhold til regn mønster og tidlig dekking med mulch for å bevare fuktigheten. Vi prøver også relay med cowpea også med ulike såtider.
 
 
Vi  har fått et gaveløfte om 100 dekar savanne 8 km fra byen  Segou, der vi skal bygge opp gårdsdrift med frukt,  grønnsaker,  kassava og kornslag som mais, hirse, sorghum etc.  Vi vil anlegge dyrkingsfelter med de aktuelle metoder for demonstrasjon,  læring og produksjon. Dette vil vi gjøre i samarbeid med jordløse mennesker med interesse for våre metoder som også kan dyrke til egen familie på eiendommen, lære metodene og bygge opp egenkapital for til å kjøpe egen jord.    I tillegg kan det være aktuelt å utvide produksjonen gjennom tørkesesongen med kunstig vanning.  Dette for å vise de øvre steg av stigen for  investerings og  produksjons muligheter, og for produksjon og salg av produkter til videre finansiering av prosjektene og undervisning.  Det er også aktuelt med fiskedam, eggproduksjon etc.
Foreløpig 5 års plan for arbeidet ut fra farmen fra 2011 før vi bestemte oss for å leie ut gratis til jordløse gir en del opplysning om mulighetene: 5 års plan  Imidlertid har løftet ikke blitt innfridd,  og dette førte med seg at vi har gitt kurs i landsbyene i stedet.  Men muligheter er fortsatt til å få jord i Dafara området der vi kan bygge opp en forsøks / demonstrasjons gård.
 
 
Opplæring i variert kosthold og ernæring, evt. søm, mm. ønsker vi å tilby unge kvinner.  Dyrking av grønnsaker i småhager vil kunne gi et tilskudd til et sunt og mer variert kosthold.   Vi  har også gaveløfte om en mindre eiendommer til skole for unge kvinner i utkanten av byen.  Her ønsket vi å  dyrke grønnsaker til undervisnings formål.  Skolen kunne bli bygd om vi fikk eiendommen    og etter at gårdsdrift og undervisning er etablert på savanne eiendommen.  I mellomtiden konsentrerer vi oss om å bringe kunnskapen ut til dyrkerne i form av kurs på landsbygda og i kirker med oppfølging av dyrkerne gjennom sesongen og demonstrasjon i dyrkingsfelt anlagt av våre kursdeltagere.
 
 
I utviklingen av prosjektene har vi bruk for engagement og bidrag av mange slag. 
Materielle bidrag:
Nå:
- Printer, Kopi og fax maskin,  til kontor.
- Moped til lokal transport i Dafara
- Håndredskaper og hesteredskaper som har en god teknisk løsning i landbruk uten pløying (no till). Noen hesteredskaper kan tilpasses esel eller okse. Evt. være modeller for nylaging / utvikling lokalt i Mali til behovet. 

-pedaldreven pumpe til utleie i landsbyene vi arbeider i.  

I 2. omgang:
- Varebil,  evt.  combibil.  til transport av varer og folk.
- Vanningsrør,  pumper,  vannslanger, dryppslanger etc.  Solcellepaneler til drift av pumper. 
- Strømagregat - bensin eller helst diesel.
- Tohjuls traktor til conservational farming med meget grunn jordarbeiding.
 
 
Personlige bidrag/kompetanse:
- Interesserte gardbrukere / jordbrukskyndige med lyst og tid til å bidra med råd og dåd?
- Folk med regnskaps / administrasjons / kontor erfaring og kunnskap i engelsk evt.  fransk.
 
 - På sikt kan vi tenke oss å knytte til oss en dyktig Malisk smed.  Men om noen har kompetanse i Norge,  så ville det være fint å være med ned og sette det i gang?  Eller bare gi tips og stå i kommunikasjon med oss?  Det er  også mulig å produsere vanndispensere,  solkoker,  Wendelboeovn til matlaging, evt. hjemmelaget ovn etter tegning som gir god forbrenning,  og annet nyttig for vanlige husstander?  
- Folk med bygnings erfaring i Afrika? (Når vi evt. får overdratt eiendommene til organisasjonen eller kan få jordeiendom for demonstrasjons gård.)
Vi skal bygge opp enkle landbruksbygg, og et enkelt undervisnings bygg på jordbrukseiendommen.  


- Gode Petter Smart ideer.
PS! Alt arbeid fra norsk side er ulønnet,  inklusive all administrasjon.  Vi lønner kun folk fra den lokale befolkning i mottagerlandet for arbeid.   Dermed går nærmest alle gaver direkte til formålet.
 
 
Pengegaver:  Vi trenger: Til kurs, utdanning av lærere/instruktører, lønninger,  oppfølging gjennom vekstsesongen,  transport,  kontor og eiendoms kostnader ca kr 60.000 for 2017.  Når vi evt. får savanne eiendommen til disposisjon:  Gjerde,  borrehulls brønn,  hus til forvalter,  latrine, beplantning, forvalter lønninger mm.  ca kr 425.000. Se budget. Videre behov: Enkelt skolebygg / kjøkken til teoretisk undervisning og matservering,  hønsehus og anlegge dam for fiskeoppdrett.  Etterhvert satser vi på at prosjektets egen produksjon kan finansiere en del av den modulbaserte undervisningen i landbruk.  Derfor er det viktig å få foretatt disse grunninvesteringene snarest mulig når vi får tilgang til eiendommene.
 
 
Intereserte er velkommen til å ta kontakt med CGWV. Email: mail@childrengreenwv.vpweb.no
Eller direkte med Jan,  tlf:  97642453 eller 61340283. Email: janso3@online.no
Website Builder drives av  Vistaprint